Hieronder vindt u de algemene gebruiksvoorwaarden voor de online diensten van de NV EDUCA, de bijzondere gebruiksvoorwaarden voor de begeleiders en de bijzondere gebruiksvoorwaarden voor ondernemers.

 

De algemene gebruiksvoorwaarden voor de online diensten van de NV EDUCA

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 september 2007.

 

1.Gebruiksvoorwaarden en voorafgaandelijke mededeling

 

Elke gebruiker die toetreedt tot de diensten die door de NV EDUCA worden voorgesteld, verbindt zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud na te leven.

 

Het staat de NV EDUCA vrij te allen tijde haar algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Iedere gebruiker is er dus toe gehouden zich te houden aan de online versie van de voorwaarden op de datum van de raadpleging, die automatisch de recentste versie zijn van deze algemene gebruiksvoorwaarden die doorlopend beschikbaar zijn.

 

2. Toegang en inschrijving tot de diensten

 

2.1.Plaats van de dienst

 

Het gebruik van de diensten gebeurt uitsluitend van op afstand. De gebruiker kiest zelf vrij de plaats waarde opleiding zal worden gegeven (thuis, op kantoor, …).

 

2.2.gebruik van de diensten

 

Om toegang te verkrijgen tot verschillende diensten en inhoud, dient de gebruiker zich in te schrijven volgens de beschreven procedure. Elke gebruiker zal een persoonlijke login en een wachtwoord toegekend krijgen die hem / haar zal toelaten zich toegang te verschaffen tot de diensten en inhoud.

 

2.3.Dienstregeling

 

Met zijn / haar persoonlijke login en paswoord heeft de gebruiker 24u op 24 en 7 dagen op 7 toegang tot de diensten. Het is de NV EDUCA toegelaten de dienst of een deel van de diensten te onderbreken voor onderhoudsdoeleinden. De gebruiker aanvaardt deze tijdelijke onmogelijkheid tot toegang tot de diensten zonder dat hij / zij hiervoor enige vergoeding kan eisen.

 

2.4.noodzakelijke apparatuur

 

De gebruiker erkent te beschikken over een voldoende minimale technische configuratie om toegang te verkrijgen tot sites en toepassingen die doorgaans worden gebruikt. De NV EDUCA kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor toegangsmoeilijkheden tot de diensten indien de gebruiker niet beschikt over de minimale technische configuratie.

 

2.5.registratie

 

De gebruiker verbindt zich bij de online registratie er strikt toe om ware, correcte, up-to-date en volledige informatie te verstrekken over zichzelf te verstrekken, zoals verzocht in het inschrijvingsformulier voor de diensten. De gebruiker verbindt zich er in het bijzonder toe om geen valse identiteit te creëren. De gebruiker verbindt zich er toe om zonder vertraging de gegevens die hij / zij heeft ingevuld bij de online registratie up-to-date te houden. Het recht tot toegang en tot gebruik van de diensten zijn niet overdraagbare rechten. De gebruiker wordt gekenmerkt door zijn / haar login en paswoord waarvoor hij / zij volledig verantwoordelijk is. De gebruiker verbindt zich er toe de constitutieve elementen van zijn / haar login geheim te houden en deze niet openbaar te maken.

 

2.6.het gebruik van cookies

 

De NV EDUCA houdt zich het recht voor om, met het oog op de goede werking van het gebruik van de diensten, cookies te plaatsen in de computer van de gebruiker. Cookies zijn kleine bestandsfiches die het merendeel van de internetsites zullen inschrijven op uw harde schijf om u te herkennen wanneer u opnieuw een bezoek brengt aan de site en om deze te doen samenvallen met de wensen en voorkeuren van de bezoeker. De site van de NV EDUCA maakt gebruik van cookies om u gemakkelijk te identificeren wanneer u de site bezoekt. De informatie die via deze cookies wordt verzameld is enkel en uitsluitend voorbehouden voor intern gebruik en zal niet aan derden worden overgemaakt. Het merendeel van de Internet browsers laat u toe om cookies op uw harde schijf te verwijderen, deze te weigeren, of een waarschuwing te krijgen voor de installatie van een cookie. Raadpleeg de instructies of de hulpfunctie van uw Internetbrowser voor bijkomende informatie.

3.     Vertrouwelijkheid en bescherming van het privé leven

 

De NV EDUCA verbindt zich er toe om uw persoonlijke gegevens met vertrouwelijkheid te behandelen, overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen op zowel nationaal als internationaal niveau en met in het bijzonder overeenkomstig de Belgische wet inzake de bescherming van het priveleven.  Er zal geen enkele persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker (adres, email, telefoonnummer, demografische gegevens, identiteitsgegevens, …) worden verwerkt, zonder  de toelating ervan door de gebruiker.

 

Behoudens anders bepaald hieronder, verbindt elke gebruiker (gebruikster) zich ertoe alle gegevens betreffende projecten en personen waartoe hij / zij toegang zou hebben via dit platform, vertrouwelijk te houden en niet te verspreiden aan derden buiten informatie en rapporten die noodzakelijk zijn voor zijn / haar opdracht en vereist door het gebruik van dit platform.

 

Gegevens met betrekking tot projecten van zelfcreatie van jobs of van ondernemingen

 

De gegevens betreffende projecten van zelfcreatie van jobs of van ondernemingen (ideeën, business plan,  business model, …) die door de bezoekers van de site worden ingediend, worden geacht vertrouwelijk te zijn.  Zij zijn slechts zichtbaar door de begeleidingscentra en begeleiders die het recht hiertoe hebben.

 

 

Persoonlijke gegevens

 

De NV EDUCA verzamelt geen informatie van persoonlijke aard die niet spontaan werd overgemaakt.

 

De verstrekte inlichtingen kunnen uitsluitend worden overgemaakt aan ondernemingen die verbonden zijn aan de NV EDUCA via contractuele verbintenissen of krachtens het vennootschapsrecht en die door de NV EDUCA zijn gekozen om van educatieve of commerciële informatie van hen te bekomen die rechtstreeks verband houden met het doel van het platform «Topentrepreneurs» (vorming, begeleiding, ondersteuning bij de oprichting en bij de ontwikkeling van de onderneming). De bezoeker heeft het recht om de gegevens die hem / haar betreffen te verbeteren, raadplegen en de NV EDUCA ter kennis te brengen indien er misbruik zou gemaakt worden van deze gegevens.

 

Op automatische wijze verzamelde niet persoonlijke identificatiegegevens

 

In bepaalde gevallen zal de NV EDUCA gegevens verzamelen van niet persoonlijke aard, zoals de versie van de zoekmachine of het besturingssysteem van de computer gebruikt door de bezoeker, of nog de domeinnaam van de Internetsite via de welke de bezoeker op de internetsite «TopEntrepreneur.eu» is gekomen. Deze gegevens zullen enkel verzameld worden met het oog op de verbetering van de stabiliteit van de site en de optimalisatie ervan. De gegevens zoals leeftijd, woonplaats, geslacht, … zullen eveneens collectief en anoniem kunnen worden verwerkt teneinde nuttige statistieken op te stellen om de handelingen ten aanzien van de ondernemers te begrijpen en te verbeteren.

 

 4.     De inhoud van de diensten

 

De door de NV EDUCA aangeboden diensten worden beschreven op de openbare pagina’s van de internetsites www.topentrepreneur.eu, www.topentrepreneur.fr en www.topentrepreneur.be.

 

 5.     Beperking van de aansprakelijkheid

 

De NV EDUCA waarborgt dat de diensten die ter beschikking van de gebruiker worden gesteld, beantwoorden aan de technische vereisten en de maximale veiligheidsnormen. De NV EDUCA zal echter in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor mogelijke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, zoals exploitatieverlies, verlies van gegevens, … die door de gebruiker zou zijn geleden ten gevolge van de slechte werking van de site. Er wordt door de NV EDUCA aan de gebruiker van de diensten geen enkele waarborg verstrekt. Algemeen, zal de NV EDUCA in geen geval aansprakelijk kunnen worden gehouden voor rechtstreekse schade, ongevallen, uitgesproken schadevergoedingen ten titel van een sanctie, secundaire schade, bijzondere schade, of welk nadeel dan ook, met in het bijzonder de gevolgschade wegens een verlies van gebruik of verlies van gegevens met betrekking tot het gebruik van de diensten, noch voor een vertraging bij het gebruik van de internetsite of de onmogelijkheid om deze te gebruiken. In elk geval kan de aansprakelijkheid van de NV EDUCA, op welke basis of op welke motief deze ook gegrond zou zijn, nooit meer bedragen dan het totaalbedrag gefactureerd aan de cliënt.

De NV EDUCA is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen die zich zouden kunnen bevinden op de internetsite TopEntrepreneur.eu, en dit desondanks de genomen controle maatregelen. De NV EDUCA is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van gelinkte internetsites of de specifieke downloadbare documenten op de sub-domeinen van TopEntrepreneur.eu.

 

 6.     Geschillen

 

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door, geïnterpreteerd volgens en toegepast overeenkomstig het Belgische recht. In geval van betwisting of geschil, ontstaan uit de huidige overeenkomst, is het Belgische recht exclusief van toepassing en de Belgische gerechten zijn exclusief bevoegd.

 

 7.     Auteursrechten

 

Het is verboden om de informatie op deze site, op welke manier of op welke vorm ook, te publiceren, te wijzigen of te verspreiden zonder het schriftelijke en voorafgaandelijke akkoord van de auteur of diens rechthebbenden. De gebruiker erkent dat de informatie en huidige gegevens op de site eigendom zijn en eigendom zullen blijven van de NV EDUCA en verbindt zich ertoe hier niets aan te wijzigen.

 

Elke voorstelling of reproductie, zelfs gedeeltelijk, van deze publicatie ongeacht de vorm, hierbij inbegrepen per fotokopie, fotografie, microfilm, magnetische band, schijf of elk ander elektronisch middel, is verboden zonder een voorafgaand en schriftelijk akkoord van de auteur of zijn rechthebbenden.

 

Alle afbeeldingen van producten en alle ondersteuningen op de site zijn eigendom van de NV EDUCA en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of opgeslagen dan op een manier en voor een doeleinde die inherent is voor de raadpleging van de internetsite. Het uitprinten van de internetpagina’s van de siteTopEntrepreneur.eu is enkel toegelaten voor privé doeleinden.

 

Zonder afbreuk te doen aan de voormelde bepalingen, zal de NV EDUCA van tijd tot tijd de bezoekers van haar internetsite voorstellen om vanuit deze site Excel, Word bestanden of bestanden met een andere ondersteuning te dowloaden. Deze gedownloade bestanden zijn onderworpen aan dezelfde voowaarden.

 

Het is in het bijzonder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 

  1. (een copie van) (een deel van) de internetsite en/of merken die er zijn geplaatst te gebruiken voor commerciële doeleinden;
  2. (een deel van) de internetsite te wijzigen of te hernemen in een geheel ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, een blog of een andere internetsite)

 

Het geheel van de intellectuele eigendomsrechten, hierbij inbegrepen het merk, de auteursrechten, de rechten zoals voorzien door bijzondere wetten inzake computerprogramma’s en alle andere intellectuele eigendomsrechten die zouden kunnen bestaan op de Topentrepreneur Hulpmiddelen, zoals zij op heden bestaan als op de broncodes, de tabellen en de documentatie blijven de exclusieve eigendom van de NV EDUCA.

 

Elke reproductie van de Topentrepreneur Hulpmiddelen is verboden, overeenkomstig de Belgische wet. De reproductie van de documentatie die mogelijks geassocieerd wordt met de Topentrepreneur Hulpmiddelen is eveneens verboden.

Indien u een link wenst te plaatsen naar de internetsite Topentrepreneur.eu, dient u dit steeds te doen vanaf de homepage.

 

 8.     Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Behoudens anders bedongen, zijn onze facturen contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel.

 

Bij gebreke aan een tijdige betaling van een factuur, worden alle facturen die aan de koper werden geadresseerd van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling volledig opeisbaar.

 

Elke onbetaalde factuur op de vervaldag zal van rechtswege en na ingebrekestelling aanleiding geven tot aanrekening van laattijdigheidsinteresten a rato van 12% per jaar.

 

Elke onbetaalde factuur op de vervaldag zal bovendien van rechtswege en na ingebrekestelling, worden verhoogd met een forfaitair schadebeding a rato van 15% op het onbetaalde bedrag met een minimum van 100,00 EUR, ten titel van schadevergoeding.

 

In geval van een geschil, is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Brusselse rechtbanken exclusief bevoegd.

 

Deze internetsite www.TopEntrepreneur.eu, alsook alle sub-domeinen van het type www.[sub-domein].topentrepreneur.eu werden gecreëerd en worden beheerd door de onderneming NV EDUCA.

 

 

BIJZONDERE GEBRUIKSVOORDEN VAN HET PLATFORM TOPENTREPRENEUR (BEGELEIDER)

 

Deze bijzondere voorwaarden bepalen de verplichtingen in hoofde van de begeleiders (hierna «De Begeleider») die gebruik maken van het platform www.topentrepreneur.eu  alsook elk sub-domein van het type www.[sub-domein].topentrepreneur.eu die werden gecreëerd of worden beheerd door de NV EDUCA (hierna «Het Platform TopEntrepreneur») bij de coaching van oprichters en zaakvoerders van ondernemingen die zij volgen ( hierna «de ondernemer»).

 

Deze bijzondere voorwaarden vervolledigen en verduidelijken de algemene voorwaarden die het gebruik van hetzelfde platform en haar sub-domeinen regelen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen, hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

 

 

Toepassingsgebied

 

De Begeleider dient deze bijzondere gebruiksvoorwaarden van het Platform TopEntrepreneur na te leven. De Begeleider wordt uitgenodigd om expliciet toe te treden tot deze bijzondere voorwaarden. Bij gebreke hieraan is het de Begeleider strikt verboden om gebruik te maken van het Platform TopEntrepreneur en / of de informatie en gegevens die de site bevat.

 

De toetreding tot de bijzondere voorwaarden is een noodzakelijke en voorafgaandelijke voorwaarde om de toegangssleutels (login / paswoord) tot de pagina’s van het Platform Topentrepreneur die zijn voorbehouden aan de begeleiders, te verkrijgen. In elk geval veronderstelt het loutere feit van toetreding op de pagina’s door de Begeleider, onweerlegbaar dat de Begeleider zich akkoord heeft verklaard met deze bijzondere voorwaarden.

 

 

Identificatie van de Begeleider

 

Is Begeleider, elke door de NV EDUCA of door elke andere partnerstructuur van Topentrepreneur waaraan zij verbonden zou zijn, nominatief geregistreerde persoon, om toegang te hebben op de pagina’s van het Platform TopEntrepreneur die voorbehouden zijn aan de begeleiders.

 

Indien de Begeleider een rechtspersoon is (VZW, commerciële vennootschap, administratie, ESV, enz.) zijn de verplichtingen zoals gedefinieerd in de huidige  bijzondere voorwaarden eveneens en van rechtswege van toepassing op alle natuurlijke personen die namens haar optreden, of het nu is in hoedanigheid van orgaan, gemandateerde, medewerker, volmacht hebbende, betaalde of onbetaalde werknemer.

 

 

Recht op toegang en gebruik van het Platform Topentrepreneur.

 

De Begeleider erkent dat de toegang tot het Platform TopEntrepreneur strikt gereglementeerd is en verbindt zich er onherroepelijk toe deze na te leven.

 

De Begeleider erkent vanaf de eerste verbinding kennis te hebben genomen van de toegangsvoorwaarden en de gebruiksmodaliteiten van het Platform TopEntrepreneur en dat hij deze op elk moment kan raadplegen in de «algemene voorwaarden», toegankelijk via een knop onderaan de pagina www.topentrepreneur.eu.

 

De toegang en het gebruik van het Platform TopEntrepreneur is strikt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitoefening van de opvolgingsopdrachten van de ondernemer of de ondernemers die de Begeleider opvolgt. Het is de Begeleider strikt verboden om het Platform TopEntrepreneur te gebruiken voor doeleinden van klantenwerving bij andere ondernemers en dit op straffe van onmiddellijke uitsluiting.

 

De Begeleider kan slechts gebruik maken van het Platform TopEntrepreneur mits een strikte naleving van zijn ethische verplichtingen en, in voorkomend geval, diens deontologische verplichtingen. Indien zou blijken dat het gebruik van het platform TopEntrepreneur de Begeleider in een situatie van belangenconflict zou plaatsen, is de Begeleider er toe gehouden de NV EDUCA hiervan onmiddellijk ter kennis te brengen en zich te onthouden van toegang tot het Platform Topentrepreneur gedurende de tijd die noodzakelijk is om het betreffende belangenconflict te regelen.

 

Rekening houdend met de doeleinden van het Platform TopEntrepreneur, zal elk belangenconflict tussen de Begeleider en de ondernemer opgelost te worden in het voordeel van deze laatste.

 

De rechten tot toegang en gebruik van het Platform Topentrepreneur zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Deze rechten zijn derhalve niet overdraagbaar.

 

 

Intellectuele eigendom

 

De Begeleider is behoorlijk geïnformeerd dat het geheel van documenten, nota’s, presentaties, ongeacht de vorm ervan ( HTML pagina’s, bestanden, afbeeldingen, geluiden, video’s, enz.) valt onder de regelgeving betreffende de intellectuele eigendom.

 

Bijgevolg erkent de Begeleider dat het hem integraal verboden is om de documenten waar hij toegang toe heeft, te gebruiken voor elk ander doeleinde dan waarvoor hij deze mag gebruiken, namelijk, in diens hoedanigheid van begeleider, de documenten gebruiken als een ondersteuning voor de opvolging van ondernemers die behoorlijk geautoriseerd worden toegang te hebben tot het Platform Topentrepreneur.

 

De Begeleider erkent dat hem geen enkel intellectueel eigendomsrecht werd toegekend, zelfs niet tijdelijk, waaronder in het bijzonder:

 

(a)            De primaire rechten: reproductie en publiekmaking, zijnde (i) het

recht om de inhoud van het Platform Topentrepreneur te bepalen, via techniek of reproductie op  een overdragen van welke aard ook; (ii) het recht op verspreiding van de inhoud van het Platform TopEntrepreneur en de mededeling van het platform aan het publiek middels elke techniek, rechtstreeks of onrechtstreeks (hier bij inbegrepen per kabel, satelliet, hertz golven, internet en informatica netwerk); (iii) het recht op privé kopiëren en reprografie; (iv) het recht op gebruik van de inhoud van het Platform TopEntrepreneur ten promotionele of publicitaire titel volgens de professionele gebruiken  en; (v) het recht op of verhuur- en uitleen.

 

(b)  Secundaire gebruiksrechten, zijnde (i) het recht om te vertalen of het Platform TopEntrepreneur te doen vertalen in alle talen (ii) het recht om de inhoud van de documenten op het Platform Topentrepreneur aan te passen of te doen aanpassen (iii) het recht op reproductie van het Platform Topentrepreneur in andere werken.

 

De Begeleider erkent dat het onrechtmatig gebruik van het Platform Topentrepreneur hem blootstelt aan gerechtelijke vervolgingen.

 

 

Vertrouwelijkheid van informatie betreffende de ondernemers.

 

De toegang en het gebruik van het Platform TopEntrepreneur zijn geconditioneerd door de naleving van confidentialiteit door de Begeleider inzake de informatie die door de ondernemer wordt verstrekt en dit zonder afbreuk te doen aan de bestaande confidentialiteitsverplichtingen tussen de Begeleider en de ondernemer.

 

De confidentialiteitsverplichting strekt zich tot elke niet publieke informatie die vrijwillig of onvrijwillig door de ondernemer werd overgemaakt ongeacht het middel, met name geschreven, mondeling, grafisch of cijfermatig en wat de vorm er ook van zij, en die verband of geen verband houdt met een creatie beschermd door een intellectueel eigendomsrecht betreffende een ondernemer en / of diens ondernemingsactiviteit dit ongeacht het domein, en waarvan de Begeleider , te goeder trouw, het vertrouwelijk karakter ervan diende te kennen.

 

In het bijzonder wordt beschouwd als confidentiële informatie, elke informatie waarvan het publiek, of  elke andere persoon, hierbij de Begeleider inbegrepen, een reële of potentiële economische waarde of een zeker eigen concurrentieel voordeel kan trekken uit de bekendmaking ervan.

 

De Begeleider verbindt zich er uitdrukkelijk toe, gedurende de integrale duur van het gebruik van het Platform TopEntrepreneur en voor een periode van vijf (5) jaren na het verstrijken ervan:

 

(a)        de confidentiële informatie zoals hierboven gedefinieerd, strikt vertrouwelijk te houden, en in dit kader deze te beschermen in beschermingsomstandigheden die niet minder ernstig zijn dan de bescherming die wordt gehanteerd voor de eigen confidentiële informatie en documenten;

(b)        de door de ondernemer overgemaakte vertrouwelijke informatie overgemaakt voor loutere consultatieve doeleinden niet volledig op gedeeltelijk te gebruiken, kopiëren, reproduceren of te dupliceren tenzij met voorafgaande toestemming van de ondernemer.

(c)        de confidentiële informatie niet te verspreiden tenzij alleen aan personen en autoriteiten die hiertoe behoorlijk gemachtigd zijn er kennis van te nemen en enkel op hun vordering.

 

De Begeleider neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor elk rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel, berokkend aan de ondernemer of aan derden ten gevolge van de vrijwillige of niet vrijwillige verspreiding/openbaarmaking van de confidentiële informatie waarvan hij kennis zou hebben genomen in het kader van of naar aangelegenheid van de uitoefening van diens begeleidingsactiviteit. Hiermee onttrekt de Begeleider iedere aansprakelijkheid van de NV EDUCA.

 

Aansprakelijkheid

 

Enkel de Begeleider is aansprakelijk voor uitlatingen, ideeën, opinies, en over het algemeen informatie die zal hebben geuit, ongeacht de manier ervan op het Platform TopEntrepreneur en die van aard zou zijn een delict uit te maken of een gewone of bijzondere wet zou schenden, met in het bijzonder met betrekking tot de strijd tegen racisme en xenofobie. De Begeleider vrijwaart, zonder beperking in bedrag, de NV EDUCA tegen elk mogelijk burgerlijke, administratieve of strafrechtelijke  vervolging  die hieruit zou kunnen voortvloeien.

 

 

Uitsluiting van het Platform Topentrepreneur

 

De niet naleving door de Begeleider van de algemene en bijzondere voorwaarden die de toegang en het gebruik van het Platform TopEntrepreneur regelen, leidt tot de onmiddellijke uitsluiting van de Begeleider zonder afbreuk te doen aan het recht van de NV EDUCA om schadevergoeding te vorderen voor alle eventueel geleden schade.

 

Het is enkel de NV EDUCA die oordeelt of de uitsluiting van tijdelijke of permanente aard is, zonder dat de Begeleider tegen deze beslissing in beroep kan gaan.

  

De bijzondere gebruiksvoorwaarden van het Platform TopENTREPRENEUR (ondernemER)

 

Deze bijzondere voorwaarden bepalen de verplichtingen in hoofde van de oprichters en zaakvoerders (hierna «Ondernemer») die gebruik maken van het platform www.topentrepreneur.eu  alsook elk sub-domein van het type www.[sub-domein].topentrepreneur.eu die werden gecreëerd of worden beheerd door de NV EDUCA (hierna «Het Platform TopEntrepreneur»).

 

Deze bijzondere voorwaarden vervolledigen en verduidelijken de algemene voorwaarden die het gebruik van hetzelfde platform en haar sub-domeinen regelen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen, hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

 

 

Toepassingsgebied

 

 

De Ondernemer dient deze bijzondere gebruiksvoorwaarden van het Platform TopEntrepreneur na te leven. De Ondernemer wordt uitgenodigd om expliciet toe te treden tot deze bijzondere voorwaarden. Bij gebreke hieraan is het de Ondernemer strikt verboden om gebruik te maken van het Platform TopEntrepreneur en / of de informatie en gegevens die de site bevat.

 

De toetreding tot de bijzondere voorwaarden is een noodzakelijke en voorafgaandelijke voorwaarde om de toegangssleutels (login / paswoord) tot de pagina’s van het Platform Topentrepreneur die zijn voorbehouden aan de ondernemers, te verkrijgen. In elk geval veronderstelt het loutere feit van toetreding op de pagina’s door de Ondernemer, onweerlegbaar dat de Ondernemer zich akkoord heeft verklaard met deze bijzondere voorwaarden.

 

 

Identificatie van de ondernemer

 

Is Ondernemer (oprichter of zaakvoerder), elke door de NV EDUCA of door elke andere partnerstructuur van Topentrepreneur waaraan zij verbonden zou zijn, nominatief geregistreerde persoon.

 

Indien de ondernemer een rechtspersoon is (VZW, commerciële vennootschap) zijn de verplichtingen zoals gedefinieerd in de huidige  bijzondere voorwaarden eveneens en van rechtswege van toepassing op alle natuurlijke personen die namens haar optreden, of het nu is in hoedanigheid van orgaan, gemandateerde, medewerker, volmacht hebbende, betaalde of onbetaalde werknemer.

 

 

Recht op toegang en gebruik van het Platform Topentrepreneur

 

De Oprichter erkent dat de toegang tot het Platform Topentrepreneur strikt gereglementeerd is en verbindt zich er onherroepelijk toe deze na te leven.

 

De Ondernemer erkent vanaf de eerste verbinding kennis te hebben genomen van de toegangsvoorwaarden en de gebruiksmodaliteiten van het Platform TopEntrepreneur en dat hij deze op elk moment kan raadplegen in de «algemene voorwaarden», toegankelijk via een knop onderaan de pagina www.topentrepreneur.eu.

 

De toegang en het gebruik van het Platform TopEntrepreneur is strikt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de begeleiding van de ondernemer. Het is de Ondernemer strikt verboden om het Platform topentrepreneur te gebruiken voor marketing doeleinden, publiciteit of anderen bij de andere gebruikers van het Platform Topentrepreneur en dit op straffe van een onmiddellijke uitsluiting.

 

De rechten tot de toegang en het gebruik van het Platform TopEntrepreneur zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Dezen rechten zijn derhalve niet overdraagbaar.

 

 

Intellectueel eigendom

 

De Ondernemer is behoorlijk geïnformeerd dat het geheel van documenten, nota’s, presentaties, ongeacht de vorm ervan ( HTML pagina’s, bestanden, afbeeldingen, geluiden, video’s, enz.) valt onder de regelgeving betreffende de intellectuele eigendom.

 

Bijgevolg erkent de Ondernemer dat het hem integraal verboden is om de documenten waar hij toegang toe heeft, te gebruiken voor elk ander doeleinde dan waarvoor hij deze mag gebruiken, namelijk, in diens hoedanigheid van ondernemer, de documenten gebruiken als een ondersteuning in het kader van de oprichting van zijn onderneming.

 

De Ondernemer erkent dat hem geen enkel intellectueel eigendomsrecht werd toegekend, zelfs niet tijdelijk, waaronder in het bijzonder:

 

(a)        De primaire rechten: reproductie en overmaking aan het publiek, zijnde (i) het

recht om de inhoud van het Platform Topentrepreneur te bepalen, via techniek of reproductie op  een overdragen van welke aard ook; (ii) het recht op verspreiding van de inhoud van het Platform TopEntrepreneur en de mededeling van het platform aan het publiek middels elke techniek, rechtstreeks of onrechtstreeks (hier bij inbegrepen per kabel, satelliet, hertz golven, internet en informatica netwerk); (iii) het recht op privé kopiëren en reprografie; (iv) het recht op gebruik van de inhoud van het Platform TopEntrepreneur ten promotionele of publicitaire titel volgens de professionele gebruiken  en; (v) het recht op of verhuur- en uitleen.

 

(b)        Secundaire gebruiksrechten, zijnde (i) het recht om te vertalen of het Platform TopEntrepreneur te doen vertalen in alle talen (ii) het recht om de inhoud van de documenten op het Platform Topentrepreneur aan te passen of te doen aanpassen (iii) het recht op reproductie van het Platform Topentrepreneur in andere werken.

 

De ondernemer erkent dat het onrechtmatig gebruik van het Platform TopEntrepreneur hem blootstelt aan gerechtelijke vervolgingen.

 

 

Vertrouwelijkheid van de informatie met betrekking tot alle ondernemers

 

Zonder afbreuk te doen aan de andere confidentialiteitsverbintenissen die zouden kunnen bestaan tussen de Ondernemer en een begeleidingscentrum, is de toegang tot en het gebruik van het Platform TopEntrepreneur onderworpen aan de voorwaarde van naleving door de Oprichter van de confidentialiteit van informatie en gegevens die door de andere ondernemers kan verstrekt worden via het Platform TopEntrepreneur.

 

De geheimhoudingsplicht strekt zich tot elke niet publieke informatie hetzij vrijwillig of niet, overgemaakt door iedere ondernemer, onder welke vorm ook, met name schriftelijk, mondeling, grafisch, of cijfermatig etn wat de vorm ervan ook mag zijn, verbonden of niet verbonden aan een beschermde ontwerp middels een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de ondernemer en/of zijn / haar ondernemingsactiviteit ongeacht het domein en waarvan de ondernemer er te goeder trouw het vertrouwelijk karakter ervan  niet kan ontkennen.

 

De confidentialiteitsverplichting strekt zich tot elke niet publieke informatie die vrijwillig of onvrijwillig door de ondernemer werd overgemaakt ongeacht het middel, met name geschreven, mondeling, grafisch of cijfermatig en ongeacht de vorm, en wel of geen verband houdt met een creatie beschermd door een intellectueel eigendomsrecht betreffende een ondernemer en / of diens ondernemingsactiviteit dit ongeacht het domein, en waarvan de Ondernemer, te goeder trouw, het vertrouwelijk karakter ervan diende te kennen.

 

In het bijzonder wordt beschouwd als confidentiële informatie, elke informatie waarvan het publiek, of elke andere persoon, hierbij de Ondernemer inbegrepen, een reële of potentiële economische waarde of een zeker eigen concurrentieel voordeel kan trekken uit de bekendmaking ervan.

 

De Ondernemer verbindt zich er uitdrukkelijk toe, gedurende de integrale duur van het gebruik van het Platform TopEntrepreneur en voor een periode van vijf (5) jaren na het verstrijken ervan:

 

(a)        de confidentiële informatie zoals hierboven gedefinieerd, strikt vertrouwelijk te houden, en in dit kader deze te beschermen in beschermingsomstandigheden die niet minder ernstig zijn dan de bescherming die wordt gehanteerd voor de eigen confidentiële informatie en documenten;

 (b)       de confidentiële informatie niet te verspreiden tenzij alleen aan personen en autoriteiten die hiertoe behoorlijk gemachtigd zijn er kennis van te nemen en enkel op hun vordering.

 

De Ondernemer neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor elk rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel, berokkend aan andere oprichters of aan derden ten gevolge van de vrijwillige of niet vrijwillige verspreiding/openbaarmaking van de confidentiële informatie waarvan hij kennis zou hebben genomen in het kader van of naar aangelegenheid van de uitoefening van diens begeleidingsactiviteit. Hiermee onttrekt de Ondernemer iedere aansprakelijkheid van de NV EDUCA.

 

 

Informatie over de Partners

 

De ondernemer gaat uitdrukkelijk akkoord dat zijn gegevens door de NV EDUCA exclusief aan de door haar geselecteerde partners worden overgemaakt, teneinde op hun beurt informatie en gegevens van educatieve en / of commerciële aard te ontvangen die in rechtstreeks verband staan met het doel van het Platform TopEntrepreneur. De Ondernemer heeft het recht om de NV EDUCA ter kennis te brengen van ieder misbruik van diens gegevens.

 

 

Aansprakelijkheid

 

Enkel de Ondernemer is aansprakelijk voor uitlatingen, ideeën, opinies, en over het algemeen informatie die zal hebben geuit, ongeacht de manier ervan op het Platform TopEntrepreneur en die van aard zou zijn een delict uit te maken of een gewone of bijzondere wet zou schenden, met in het bijzonder met betrekking tot de strijd tegen racisme en xenofobie. De Ondernemer vrijwaart, zonder beperking in bedrag, de NV EDUCA tegen elk mogelijk burgerlijke, administratieve of strafrechtelijke vervolging die hieruit zou kunnen voortvloeien.

 


Uitsluiting van het Platform Topentrepreneur

 

De niet naleving door de Ondernemer van de algemene en bijzondere voorwaarden die de toegang tot en het gebruik van het Platform TopEntrepreneur regelen, leidt tot de onmiddellijke uitsluiting van de Ondernemer, zonder afbreuk te doen aan aan het recht van de NV EDUCA om schadevergoeding te vorderen voor alle eventueel geleden schade.

 

Het is enkel de NV EDUCA die oordeelt of de uitsluiting van tijdelijke of permanente aard is, zonder dat de Oprichter tegen deze beslissing in beroep kan gaan.

 

 

TopEntrepreneur.eu

 

Wie zijn wij                              Diagnose                                 Volg TopEntrepreneur

Nieuwigheden                         Management module              Facebook

Contactgegevens                     Hulpmiddelen                          Twitter

Algemene voorwaarden           Leveranciers van                     Linkedin

Landen                                                “PME FRIENDLY”

 

©2014 – Topentrepreneur